Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, Dernekler ve vakıflar,, Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri 

Mevcut tesisim için teşviklerden faydalanabilir miyim?

Daha önce yapılmış yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için yatırım teşvik belgesi alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir. 

Yatırım kapsamında taşıt araçları teşvik edilmekte midir?

Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı, Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak “E-Borcu Yoktur” belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine temin edebilir miyim?

Yerli kullanılmış makine ve teçhizat teşvik kapsamında temin edilemez. Ancak ithal kullanılmış makine ve teçhizatlar İthalat rejimi kararınca uygun olması halinde teşvik kapsamında temin edilebilir.Ayrıca komple tesis sökülerek temin edilebilir ancak bir tesisin parçaları ayrı ayrı parçalanarak yurt içinde montajı yapılmak suretiyle temin edilemez.

Yatırıma konu ekipmanlar satılırsa faydalanılan destekler geri alınır mı?

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte; teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı veya kiralanması Bakanlığın iznine tabidir.

0262 641 31 21