Kobi Destek Programı Son Gün 27 Ocak

16.01.2023 00:17

Kobi Destek Programı Son Gün 27 Ocak


FOSTER PROJESİ

FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI

Tahsis Edilen Toplam HibeKOBİ Destek Mekanizması aracılığıyla seçilen işletmelere toplam 35 milyon avro teşvik sağlanacaktır
Faydalanıcı KOBİ SayısıKOBİ Destek Mekanizması kapsamında en az 697 işletmeye ulaşılacaktır
Yeni/Korunan Toplam İstihdam SayısıEn az 2.788 istihdam pozisyonunun yaratılması veya korunması hedeflenmektedir

PROGRAMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkı bulunan KOBİ’ler programdan faydalanabilecektir.

 

KOBİ’LER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ:

 • İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.
 • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır.
 • İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır.
 • 26.12.2021 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.
 • İşletmelerin ana faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı (Yasaklı Sektörler ve Faaliyetler Tablosu için lütfen Ek 2’ye bakınız) ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.
 • İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.
 • İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personel için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.
 • Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler aşağıda belirtilen illerde ve il için belirlenen hedef sektörlerde faaliyet göstermelidir.
 • Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;

 • C – İmalat ve
 • 61-Telekomünikasyon
 • 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri
 • 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • 74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

 

 • Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise; aşağıda belirtilen 2’li NACE kodunda yer alan ve yüksek teknoloji alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir (Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu için Teklif Çağrısı Ek-1e bakınız).

NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;

 • Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 • Telekomünikasyon
 • Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • Bilgi hizmet faaliyetleri
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

PROGRAMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLERİ

Destek Süresi16 ay
Desteklenecek GiderlerPersonel Gideri

Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim

Destek OranıPersonel giderleri için %70

Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim için %50

Genç ve Kadın İstihdamı Destekleme OranıYeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100
İzleme dönemi4 ay
Bütçe35 milyon avro

 Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler, destek üst limitine göre aşağıdaki tabloda yer alan istihdam taahhüdü seçeneklerinden birini tercih etmelidir.

İSTİHDAM KRİTERLERİ

Üst Destek Limitiİstihdam Hedefi
 

500.000 TL

Toplam 2 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 1’i yeni istihdam olmalıdır.

 

1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK

 

1.000.000 TL

Toplam 4 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 2’si yeni istihdam olmalıdır.

 

2 Türk vatandaşı + 2 GKAS/UKSK

 

Başvurusu destek kapsamına alınan işletmelerin her izleme döneminde; teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi ve destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının en az 80 (seksen) olması gerekir.

“Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana teması kapsamında KOBİ’ler, aşağıda belirtilen çağrı konularına uygun teklifler hazırlayacak ve istihdam koruma/yeni istihdam taahhüdünde bulunacaktır. Teklif Çağrısı Konuları:

 • Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı
 • Pazar payının artırılması
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme
 • Ürünün katma değerinin artırılması
 • Dijitalleşme
 • Enerji verimliliğinin artırılması
 • Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)
 • İşletmeler arası iş birliği

olarak belirlenmiştir.

Başvuru Tarihleri26.12.2022-27.01.2023

0262 641 31 21